یک روز در بندر آریا چگونه میگذرد تکراری 0 تکراری 0