معاینات ادواری آذرماه 1401

معاینات ادواری سال 1401 در آذرماه (طی 8 روزکاری) ، از مورخ 08/09/1401 لغایت 15/09/1401 ،جهت 247 نفر از پرسنل ، با عناوین شغلی و پست های متفاوت نظیر اپراتور ترانستینر ، اپراتور ریچ استاکر وسایدلیفت، بارشمار ، حفاظت ، اپراتور لیفتراک و... طی 5مرحله که شامل :

1.خون گیری 2.نوارقلب (برای افراد بالای 40 سال) 3.تشکیل پرونده  4.معاینه پزشک (شامل بینایی سنجی نیز می باشد.)  5.تست شنوایی(اودیومتری)   6. تست تنفس (اسپیرومتری) انجام گردید.